Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Hebei Liston Lifting Rigging Manufacturing Co., LTD” häzirki zaman kärhanasydyr.Gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we enjamlary götermek üçin dürli goldaw enjamlarynyň hyzmatyna bagyşlanýar.

Kompaniýa esasan öndürýär: web sling, gidrawliki jak, zynjyr bloky, leňňer göteriji, elektrik göteriji, palet ýük awtoulagy, kiçi kran, kiçi kran, hereketli konki, zynjyr ýasamak we goldaw önümleri we ş.m.Annualyllyk önüm 200 müňden gowrak boldy.

Kompaniýa, halkaralaşma zehininiň we markasynyň strategiýasyny, şeýle hem ylmy we berk dolandyryşy doly görkezýän häzirki zaman dolandyryş strategiýasyny doly durmuşa geçirýär.Hil, tehnologiýa we dolandyryş.c täzelikleri bilen halkara bäsdeşlik korporasiýasyny döretdik

about_us
about_us

Esasanam “Truck & Bus” üçin “Lifting Tools” -yň ähli çözgüdi üpjünçisi bolmaga bagyş edýäris.Önümlerimiz uzak abraýly dünýäniň köp ýurtlaryna eksport edildi. Biziň kompaniýamyz ylym we tehnologiýa babatynda “ylym we tehnologiýa babatynda” berk dolandyryş we hil kepilliginiň kämil ulgamyny, şeýle hem barlag usullaryny döretdi. ýokary hilli, bar bolan karzy ösdürmek, berk dolandyryş arkaly peýdany gözlemek üçin görkezmeler ".Ajaýyp hil bilen, gowy
hyzmat we ajaýyp abraý, ähli müşderileriň ynamyny gazanýarys.Soňky 20 ýyllyk zähmetiň dowamynda, tejribeli toparymyz elmydama täzelenmegi we durnukly hilli önümler we bäsdeşlik bahalary bilen bazara üpjün edilmegini dowam etdirýär.

CE-den geçdik, 2020-nji ýylda GS howpsuzlyk kepilnamasy, 2021-nji ýylda hil ulgamy şahadatnamasy hem aldyk.

Hytaýyň Halk ätiýaçlandyryş kompaniýasy tarapyndan kabul edilen önümlerimiz.“Liston Lifting” içerki we daşary ýurtdaky ähli dostlary mähirli garşylaýar we gowy hyzmatdaşlygy ýola goýýar.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Ilki bilen hil, müşderiniň iň ýokary derejesi.

1. Islendik soraga 12 sagadyň dowamynda jogap berler.

2. Bahamyz bäsdeş, sebäbi asyl öndüriji.

3. OEM / ODM kabul ederliklidir.

4. Hilini kepillendirmek üçin berk synag we QC ulgamymyz bar.

5. Biziň bilen işewür gatnaşyklaryňyz islendik üçünji tarap üçin gizlin bolar.

6. Satuwdan soň gowy hyzmat, ähli önümleriň bir ýyl kepilligi bar.

about_us
about_us