Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

20 ýyla golaý iş tejribesi bolan öndüriji.

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Hebei Liston Lifting Rigging Manufacturing Co., LTD”göteriji slingi, gysgyç göteriji we şöhleleri götermekde ýöriteleşen zawod.Önüm öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribämiz bar we operatorymyzyň hemmesi iş şahadatnamasy bilen.Mundan başga-da, materialy Hytaýyň iň gowy üpjün edijilerinden satyn alýarys.

Biziň hödürleýän çyzgymyzy we OEM-i kabul edýärsiňizmi?

Hawa, göteriji şöhleleri we göteriji gysgyçlary talaplaryňyza görä dizaýn edip bileris we önümiňizi çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.Şeýle hem OEM hyzmatyny edýäris.

Bu öndürijileriň hemmesinde artykmaçlyklaryňyz näme?

Size ýokary hilli we amatly bahadan önümler we hyzmatlar hödürlemek maksadymyz bar.

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Sargyt edýän mukdaryňyza we önümleriňize görä, adatça 5 ~ 30 gün, Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5 ~ 10 gün bolýar.

Töleg şertleriňiz nähili?

Töleg ≤5000USD, öňünden 100% T / T.Töleg > 5000USD, öňünden 30% T / T, iberilmezden ozal balans.Görüp bolmajak L / C.

Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?

Bahasy gaty ýokary bolmasa size mugt nusgalar berip bileris,

ýöne ýük tölegini tölemeli.

Sargyt edýän önümlerimiziň hiline nädip kepil geçip bilersiňiz?

Bizde gabat gelýän synag maşynlary bar we sargyt eden önümleriňiziň hemmesini synagdan geçirip bileris we hil şahadatnamasyny berip bileris.

Zawodyňyza baryp bilerismi?

Zawodymyza hoş geldiňiz we ýygnamagy gurarys.