gysgyçlary götermek

 • CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp

  CDH 1ton 2ton Professional dik bahar göteriji gysgyç gorizontal turba göteriji gysgyç

  1. Ulanyş: berk plastinka götermek üçin
  2. loadükleme aralygy: 0-dan 8-e çenli.
  3.Bu pes uglerodly ýokary hilli garyndy polatdan öndürilýär
  4. Bahalandyrylan ýüküň we götermek amallarynyň birini barlamak ýa-da ikisiniň ulanylmagyny goldamak.
  5. Diňe bir wagtyň özünde polat plastinkany asyň, baharyň dartylmagy üçin gulplama tutawajy bolmaly.Loadük ýatyrylanda gulplama tutawajy aşak bolmaly.Springaz gowşandan soň gysgyç we polat plastinka aýrylyp bilner.
  6.Sest ýük 2 gezek iň köp, iş ýükidir.
  7. Ulanmak üçin artykmaç ýüklemäň.

 • DFM 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp

  DFM 1ton 2ton Professional dik bahar göteriji gysgyç gorizontal turba göteriji gysgyç

  1. Programma: polat plastinanyň we beýleki önümleriň keseligine ýa-da dikligine göterilmegi.
  2. Material: Pes uglerod polat garyndysy gaty gowy ýasalýar, ýük has agyr.
  3. H polat we I, L, T polat tersine öwrülmek üçin iň amatly.
  4. rangeükleme aralygy: 0-10 tonna.
  5. Synag üçin bir gysgyç ulanylýar, götermek üçin bir bölek maslahat berilýär, keseligine götermek üçin deňagramlylyk şöhlesi gerek.
  6. loadüklenen obýekt işledilende hiç zada degmez, artykmaç ýüklemek gadagandyr.
  7. Synag ýüki iş ýüküniň 2 essesidir
  8. Çydamly, aňsat işlemek.
  9.Gaplamak: paletdäki karton bilen
  9. Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 30 günüň içinde