Elektrik zynjyryny ýokarlandyrmak

Gysga düşündiriş:

DHS görnüşli elektrik zynjyry göteriji ýeňil agramy we amatly aýratynlyklary saklady, el bilen zynjyr göterijini gowulandyrdy, göteriş tizligini we el bilen zynjyry ýokary göterip, ykjam, ýeňil agram, ýokary netijelilik, ulanmak aňsat artykmaçlyklary düzýär we el göterýär. we ýönekeý tehniki hyzmat.kiçi tizlikli material işlemek, enjamlary oturtmak, gurluşyk we magdançylyk we in engineeringenerçilik ugurlary üçin syýahat.ygtybarly we ygtybarly, ulanylyşyna ynanyp bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

* Gabyk:
1. “Maxload Electric Chain Hoist” ýeňil alýuminiý garyndy gabygyndan, ýeňil, ýöne gaty.
2. Sowadyjy fin bilen, aňsat we çalt ýylylygy çykaryň.

* Arakesme ulgamy:
1. Magnit tormoz enjamy, ýokary göterijini gulplaň
2. Mehaniki tormoz, goşa tormoz ulgamy, has ygtybarly.

* Çäklendirmek:
Howpsuzlyk üçin zynjyrlaryň artmagyny gadagan etmek üçin ýokary we aşak Limit Switch bilen.

* Zynjyr:
FEC G80 zynjyry, Originaaponiýadan getirilen Origina.Anti-pos we poslama garşy

* Elektromagnit kontaktory:
1. “Schneider Electric” (TESSIC) bilen ýokary ýygylykda howpsuz ulanylyp bilner.
2. “Variable-Vrequency Drive” (VFD Elektrik) gurup bolýar leeke fazaly elektrik üpjünçiligi üçin amatly bolup biler.

* Ters faza yzygiderliligini goraýan enjam:
Elektrik üpjünçiliginde sim ýalňyşlygy ýüze çykan halatynda zynjyryň işlemezligini dolandyrýan aýratyn elektrik gurnamasydyr.

* Dişli enjamlar:
Garyndy polatdan ýasalan dişli, ýylylygy bejermek arkaly.

* Gorag derejesi (IP derejesi):
1. IP derejesini ýokarlandyrmak: IP54
2. Buttom IP derejesini basyň: IP65

* Elektrik üpjünçiligi:
Volhli naprýa .eniýäni adaty edip bolýar.200V-660V, 50HZ / 60HZ, 1P / 3P

* Iş derejesi:
M4 / 1Am

Köpugurly ýerine ýetiriş

Iki sany ýokary tizlik standart ýaly
Islendik meselä köptaraply uýgunlaşma
Çalt üýtgeýän birikdirmeleriň kömegi bilen ýük göteriji enjamy ýönekeý çalyşmak
Sag we çep işlemek üçin
Aýratynlyklar :

Görnüşi

Potensial

(tonna)

Standart

Götermek

Boý

(m)

Götermek

Tizlik

(m / min)

Motor göteriji

Trolleý Motor

I-Beam

(m / m)

Kuwwat (Kw) Aýlanma tizligi (r / min) Tapgyrlar

Naprýa .eniýe

(v)

Quygylyk (Hz / s) Kuwwat (Kw) Aýlanma tizligi (r / min) Trolleýspeed (m / min)
HHBD00501-2S

0.5

3

6.8

0.75

1440

3

200-600

50

0.4

1440

11/21

58-153

HHBD0101-2S

1

3

6.6

1.5

1440

3

200-600

50

0.4

1440

11/21

58-153

HHBD0102-2S

1

3

3.4

0.75

1440

3

200-600

50

0.4

1440

11/21

58-153

HHBD01501-2S

1.5

3

8.8

3.0

1440

3

200-600

50

0.4

1440

11/21

82-178

HHBD0201-2S

2

3

6.6

3.0

1440

3

200-600

50

0.4

1440

11/21

82-178

HHBD0202-2S

2

3

3.3

1.5

1440

3

200-600

50

0.4

1440

11/21

82-178

HHBD02501-2S

2.5

3

5.4

3.0

1440

3

200-600

50

0.75

1440

11/21

100-178

HHBD0301-2S

3

3

5.4

3.0

1440

3

200-600

50

0.75

1440

11/21

100-178

HHBD0302-2S

3

3

4.4

3.0

1440

3

200-600

50

0.75

1440

11/21

100-178

HHBD0303-2S

3

3

2.2

1.5

1440

3

200-600

50

0.75

1440

11/21

100-178

HHBD0502-2S

5

3

2.7

3.0

1440

3

200-600

50

0.75

1440

11/21

100-178

Operatingokary işleýiş hili

250 kilograma çenli agramly ýeke elli işlemek we ýüklemek
Dürli ýük işleýiş goşundylary üçin çalt üýtgeýän birikdirme (ýük çeňňekleri, pantograf dykyzlary, gysgyçlar we gysgyçlar, paralel tutawaç ulgamlary, ýörite ýük göteriji goşundylar)
Diagnostika interfeýsiniň kömegi bilen hyzmat üçin amatly

Safetyokary howpsuzlyk we ygtybarlylyk

24 V kontakt dolandyryşy
FEM klassifikasiýasy 1Am-dan 4m
Çalt gözegçilik bilen gysgyç
Tormoz sazlamasy ýok
Tormozyň öňünde ýerleşdirilen süýşürijiniň kömegi bilen ýük düşmeýär
Işleýiş çäginiň wyklýuçatelleri

Önümler görkezilýär

Uzak hyzmat ömri

Dişli guty, tormoz we süýşürilýän debriyajyň hyzmaty 10 ýyla çenli
UV çydamly poroşok örtük bilen üpjün edilen alýumin motor, dişli guty we elektrik örtük bölekleri
Elektrik örtüginiň aşagyndaky fanat we aýratyn tormozly berk silindr görnüşli rotorly motor

Soraglary galdyryň

图片4
图片5

Elektrik göterijisini size iň bäsdeşlik bahasyny ibermek üçin maňa jikme-jiklikleri iberiň:
1. Lift kuwwaty nämeden ybarat?1T?2T, 5T…
2. Lift beýikligi näme?6m?9m…
3. singleeke götermek tizligi ýa-da goşa göteriş tizligi bilen götermek gerekmi?
4. Şöhle ýa-da trolleýsiz hereket etmek üçin trolleýli götermek gerekmi?Traveleke syýahat tizligi ýa-da iki gezek syýahat tizligi?
5. Naprýatageeniýe näme? 380V, 50Hz, 3 faza?220V, 60HZ, 3 faza?Elsea-da başga bir zat.
6. lamangyjy we partlaýjy gaz / aşgar we kislota zawodynda ulanylarmy?
7. Size näçe göteriji gerek?

图片3
图片2

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.
Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.

2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk hökmünde baha berilýär we
işiň aýrylmaz bölegi.

3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.

4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris
we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmek.

5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz hem bar, logotipiňizi bellige we zerur maglumatlary goýup bileris
web sahypasynda-da.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň