Güýz tussag ediji

  • Self retracting lifeline safety retractable lifeline retractable fall arrester

    Durmuş liniýasynyň howpsuzlygy

    Fallingykylmagyna garşy enjam gorag önüminiň bir görnüşidir.Çökýän zatlary çäkli aralykda çalt tormozlap we gulplap biler.Göterilen iş böleginiň tötänleýin ýykylmagynyň öňüni almak üçin kran göterilende howpsuzlygy goramak üçin amatlydyr.Grounder operatorlarynyň ömri howpsuzlygyny we göterilen iş böleginiň zeperini netijeli gorap biler.Metallurgiýa, awtoulag önümçiligi, nebithimiýa senagaty, in engineeringenerçilik gurluşygy, elektrik energiýasy, gämi, aragatnaşyk, dermanhana, köpri we beýleki belentlikdäki iş ýerlerinde ulanylýar.