Zynjyr götermek

Gysga düşündiriş:

zynjyr göteriji el zynjyry bilen aňsatlyk bilen dolandyrylýan göçme göteriji enjamdyr.Açyk howada we elektrik üpjünçiligi ýok ýerlerde götermek üçin amatly, oňa HSZ zynjyr göterijisi, HSC zynjyr göteriji, HS-VT zynjyr göteriji, VC-B zynjyr göteriji, CK zynjyr göteriji, CB zynjyr göteriji, SS girýär zynjyr götermek we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zynjyr götermek ygtybarly, iň az tehniki hyzmat bilen amala aşyrylýar.
Zynjyr götermek netijelilikde ýokary we çekmek aňsat.
Zynjyr götermek agyr we ýeňil işlemekdir.
Bular zynjyryň göterijisiniň kiçi göwrümli görnüşi.
Bular hyzmatda çydamlylykdyr.
Duýduryş:
Çeňňekleri we göwre, tormoz enjamyny we iberýän bölekleriň we ýük zynjyrynyň ýagyny gowy ýagdaýda barlaň we hereketi seresaplylyk bilen ölüň.
Bir agram götermek üçin iki ýa-da has ýokary göteriji ulanmaň.
Artykmaç ýüklemek düýbünden gadagan.
Çeňňek ujy ýok.Loadük zynjyry bilen ýüküň göni baglanyşygy ýok.
Götermek ýok.Aşakda ýok.
Hiç hili gapdal çekmek we keseligine çyzgy ýok.
Baglanan ýa-da bükülen zynjyr bilen işlemäň.
El zynjyrynyň çekiş güýji adaty ýagdaýdan ýokary bolsa, güýç artdyryp çekmäň.Derrew işlemegi bes ediň we göterijini barlaň.
Jübüt zynjyr görnüşli ýokary göterijiniň çeňňegini biynjalyk etmeýär.
Kimdir birini ýüküň aşagynda saklaň.

Soraglaryňyz bar bolsa, göni biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Zawodymyza baryp bilersiňiz.Derňew üçin göni e-poçta iberiň.

Model Potensial (T) Standart lift (M) Synag ýüküni işletmek (T) Loadük zynjyrynyň ýykylmagynyň sany Dia.Zynjyr zynjyry

(MM)

Ölçegi (MM) NW (KG)
A B C
CK 0.5T 0.5 2.5 0.75 1 6 113 125 270 9
CK 1T 1 2.5 1.5 1 6 131 150 317 11.5
CK 1.5T 1.5 2.5 2.25 1 8 146 183 398 17.5
CK 2T 2 2.5 3 2 6 131 150 414 16
CK 3T 3 3 4.5 2 8 146 183 465 27
CK 5T 5 3 7.5 2 10 169 213 636 43
CK 10T 10 3 15 4 10 169 405 750 75
CK 20T 20 3 30 8 10 191 595 1000 185
图片2
图片1

Sorag-jogap

Zawod önümlerimiziň görnüşi näme?
1) Zynjyr bloky, leňňer bloky, elektrik göteriji, web slingi, ýük urmak,
gidrawlik jak, forklift, kiçi kran we ş.m.
2) Garnituralary götermek: chainük zynjyry, sim ýüpi, berkitme, çeňňek, kasna we zynjyrlar.

Önümleri nädip sargyt etmeli?
Derňewi jikme-jik elementiň beýany ýa-da ITEM belgisi bilen iberiň.Gerekli mukdaryňyzy, harytlaryň ululygyny we gaplanyşyny aýdyň.
Gaplamak islegi ýok bolsa, ony deňiz gaplamasy hökmünde kabul edýäris.
Mümkin bolsa, has gowy düşünmek üçin düşünişmezlikden ýa-da web sahypamyzdaky baglanyşyklardan gaça durmak üçin bir salgylanma suratyny goşuň.

Mysal hakda:
Az mukdarda mugt çykdajy we alyjyda gyssagly töleg hasaby.

Töleg barada:
T / T, LC ABŞ dollarynda ýa-da EUR, kiçi sargytlar üçin PayPal gowy.

Gurşun wagty barada:
Müşderileriň sargytlary boýunça önümlerimizi öndürijiniň hemmesine sebäp boluň,
adatça goýumyňyzy alanyňyzdan soň 35-40 günüň içinde.

Sargytym nädip iberiler?
Adatça deňiz bilen iberilýär, ownuk sargyt ýa-da gyssagly sargyt, şertnamaňyzy alanyňyzdan soň howa ýa-da kurýer arkaly iberilýär.

Sargytymy almak üçin näçe wagt gerek?
Hytaýdan portuňyza çenli aralyk.Adatça Hytaýdan Europeanewropa 22 gün töweregi.
Amerikanyň günbataryna 20 gün.Aziýa 7 gün ýa-da ondanam köp.
Eastakyn Gündogara 30 gün köp.
Howa ýa-da kurýer arkaly 7 günüň içinde has çalt bolar.

Mini sargyt barada:
Dürli çäklendirilen dürli önümler, tassyklamak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Hil kepilligiňiz näme?
Dürli hil standartlaryna laýyk gelýän önümlerimiziň dürli görnüşleri bar.

“YANFEI QC” bölümi ýüklemezden ozal önümleri synagdan geçirer.Müşderilere 100% hil kepilligi bar.Islendik hil meselesi üçin jogapkärçilik çekeris.
Näme peýda getirersiňiz?
Müşderiňiz hilinden kanagatlandy.
Müşderiňiz sargytlary dowam etdirdi.
Bazaryňyzdan gowy abraý gazanyp, has köp sargyt alyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň