Önümler

 • CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp

  CDH 1ton 2ton Professional dik bahar göteriji gysgyç gorizontal turba göteriji gysgyç

  1. Ulanyş: berk plastinka götermek üçin
  2. loadükleme aralygy: 0-dan 8-e çenli.
  3.Bu pes uglerodly ýokary hilli garyndy polatdan öndürilýär
  4. Bahalandyrylan ýüküň we götermek amallarynyň birini barlamak ýa-da ikisiniň ulanylmagyny goldamak.
  5. Diňe bir wagtyň özünde polat plastinkany asyň, baharyň dartylmagy üçin gulplama tutawajy bolmaly.Loadük ýatyrylanda gulplama tutawajy aşak bolmaly.Springaz gowşandan soň gysgyç we polat plastinka aýrylyp bilner.
  6.Sest ýük 2 gezek iň köp, iş ýükidir.
  7. Ulanmak üçin artykmaç ýüklemäň.

 • L 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp

  L 1ton 2ton Professional dik pru springina plastinka göteriji gysgyç gorizontal turba göteriji gysgyç

  1. Ulanyş: polat plastinka keseligine götermek üçin ýüz tutuň
  2. loadükleme aralygy: 0-5 tonna.
  3.Bu pes uglerodly ýokary hilli garyndy polatdan ýasalýar.
  4. 2 synagdan dörän baha ýük standart hökmünde kabul edilýär we göterilende iki ýa-da dört topar ulanylýar.
  5. Göterilende, asylan makalalarda çaknyşmak gadagan.
  6.Sest ýük 2 gezek iň köp, iş ýükidir.
  7. Ulanmak üçin artykmaç ýüklemäň.

 • DFM 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp

  DFM 1ton 2ton Professional dik bahar göteriji gysgyç gorizontal turba göteriji gysgyç

  1. Programma: polat plastinanyň we beýleki önümleriň keseligine ýa-da dikligine göterilmegi.
  2. Material: Pes uglerod polat garyndysy gaty gowy ýasalýar, ýük has agyr.
  3. H polat we I, L, T polat tersine öwrülmek üçin iň amatly.
  4. rangeükleme aralygy: 0-10 tonna.
  5. Synag üçin bir gysgyç ulanylýar, götermek üçin bir bölek maslahat berilýär, keseligine götermek üçin deňagramlylyk şöhlesi gerek.
  6. loadüklenen obýekt işledilende hiç zada degmez, artykmaç ýüklemek gadagandyr.
  7. Synag ýüki iş ýüküniň 2 essesidir
  8. Çydamly, aňsat işlemek.
  9.Gaplamak: paletdäki karton bilen
  9. Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 30 günüň içinde

 • 1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller

  1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Kabel Güýçlendiriji el gysgyçly sim simli ýüp çybyk

  Simli ýüp berkidiji / Simli gysgyç çekiji, sim gurluşygynda kabel liniýasyny dartmak üçin ulanylýar.Elektrik togy, gämi gurluşygy, transport, gurluşyk, magdançylyk, telekommunikasiýa, pudak enjamlaryny oturtmak we ownuk zatlary götermek we çekmek ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.
  Kiçijik iş ýerlerinde ýa-da meýdan işlerinde, beýiklikdäki amallarda we dürli burçlaryň çekilmeginde has ýokarydyr.

 • Self retracting lifeline safety retractable lifeline retractable fall arrester

  Durmuş liniýasynyň howpsuzlygy

  Fallingykylmagyna garşy enjam gorag önüminiň bir görnüşidir.Çökýän zatlary çäkli aralykda çalt tormozlap we gulplap biler.Göterilen iş böleginiň tötänleýin ýykylmagynyň öňüni almak üçin kran göterilende howpsuzlygy goramak üçin amatlydyr.Grounder operatorlarynyň ömri howpsuzlygyny we göterilen iş böleginiň zeperini netijeli gorap biler.Metallurgiýa, awtoulag önümçiligi, nebithimiýa senagaty, in engineeringenerçilik gurluşygy, elektrik energiýasy, gämi, aragatnaşyk, dermanhana, köpri we beýleki belentlikdäki iş ýerlerinde ulanylýar.

 • Portable small electrical self loading drum cement concrete mixer machine

  Göçme kiçi elektrik öz-özüni ýükleýän deprek sement beton garyjy maşyn

  söwda merkeziniň kiçi göçme beton garyndylary gurluşyk we öý energiýasy üçin, kiçi we orta göwrümli gurluşyk taslamalary üçin.Az mukdarda guradyjy palçyk, gips, taýajyk, palçyk, beton we başgalary garmaly.Şeýle hem mal iýmitlerini garyşdyrmak we tohumlary bejermek üçin ulanmak üçin ajaýyp we täsirli.Gury gaty, plastmassa, suwuk, ýeňil süňkli beton we dürli minomlary garyşdyryp biler.Garyşyk çelek berk we çydamly, çalyşmak aňsat.Dürli iri we orta ölçegli prefabrik zawodlar we dürli gurluşyk meýdançalary, ýollar, köprüler, howa menzilleri, tuneller we beýleki taslamalar üçin amatly.Kiçijik mikser zyňylýan awtoulag bilen düzülip bilner we dürli gurluşyk gurallary üçin iň amatly ýerine ýetiriji.

 • Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist

  Professional 1 tonna 2 tonna Truss el bilen sahna zynjyryny ýokarlandyryň

  El bilen basgançak zynjyryny götermek, sahna öwrülişigi ýa-da umumy göteriş amallary üçin ýörite işlenip düzülendir.mysal üçin, sahna stereo, yşyklandyryş, banner görkezmek, kampaniýa işjeňligi we amaly gaty giň bolan polat çarçuwada.

 • 220V lifting equipment electric swing entertainment stage truss motor chain hoist

  220V göteriji enjamlar elektrik swing güýmenje basgançagy truss motor zynjyryny ýokarlandyrmak

  Iki tormoz ulgamy bilen elektrik basgançagy Truss motor göteriji zynjyry ýokarlandyrmak

  1. Umumylyk: 220-480V, 3 fazaly güýç üçin amatly.
  2. Özüňiziň ýeňil agramyňyz: poladyň daşky derisini uzadyň
  3. Effekti ulanmak: bäş deşikli göteriji zynjyr tigir göterilende deňagramlylygy üpjün edýär
  4. Ygtybarlylyk: artykmaç ýüklemekden goraýan debriya with bilen enjamlaşdyryň, işleýjini we önümi artykmaç ýüklenende zyýandan gorap biler.
  5. Howpsuzlyk: ömürboýy tehniki hyzmat, degişli esbaplar we tehniki goldaw
  6. Aýratyn hem dik we ters ýagdaýda işleýär we işleýär.
  7.Epoxy gara poroşok bilen örtülen şassi, poslama garşy we inçe gazyk we mehaniki dizaýn bilen görkezilýär
  8.Haplar, 360 gradus çaltlyk bilen işlemäge mümkinçilik berýän we ýüküň dogry berkidilmegini üpjün etmek üçin howpsuzlyk berkitmesi bilen enjamlaşdyrylan ýylylyk bejergisi bilen ýasalan ýokary dykyz polatdan ýasalýar.

 • Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps

  Agyr poliester 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg çybyk guşak kemerlerini daňýar

  Neýlon torbasy kemerli daňylýan gaýyş, daşaýarka, süýşürilende ýa-da herekete getirilende ýükleri daňmak üçin ulanylýar.
  Ratçet baglaň

 • Spring Balancer 15-22kg 50-60kgs Hanging Tool Spring Balancer Use In Industry

  Bahar balansy 15-22kg 50-60kgs Asma gural Bahar balanserini senagatda ulanmak

  “Bahar Balancer” maşynlary we enjamlary togtatmak üçin enjamdyr.Kabel çekilen deprek sebäpli kabel çykarylsa ýa-da alynsa-da dartgynlylyk durnukly saklanýar.Şonuň üçin bahar balansçylary gurallary çukurda saklap, gurallaryň çeýe ýerleşmegi üçin işläp biler.Işçiler az ýadawlyk bilen rahat işlemekden lezzet alyp bilerler.

 • Hanging Lifting Equipment Electronic Digital Hanging Crane Scale 10 ton-50 ton

  Asma göteriji enjamlar Elektron sanly asma kran şkalasy 10 tonna-50 tonna

  Elektron kran masştabynda OCS girişleri:
  Simsiz elektron kran şkalasy we LED displeý kran şkalasy bilen üpjün edýäris.

  Bu çeýe kran terezisi, asylan ýükleri ölçemegi aňsatlaşdyrýar.

  Howpsuzlygy göz öňünde tutup döredilen her şkalada, uzak aralykda işlemäge mümkinçilik berýän adaty uzakdan dolandyryş bar.

  Howpsuzlyk bilen aýlanýan çeňňek durnuklylygy üpjün edýär we asylan elementi ygtybarly saklaýar.

  Contrastokary kontrastly gyzyl LED displeýi we görkezijileri islendik yşyklandyryş şertlerinde okamak aňsat.

 • Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block

  Agyr ýükli goşa gyrkyjy Swivel sim ýüpi pleýli blok

  Kasna amatly we ýönekeý gurluşly möhüm göteriji gural.ulanyjynyň islegine görä önümçiligiň modeli 0,3-den 320T aralygyndadyr.
  Pulleý blok ammar awtoulag önümçiliginde, guýma enjamlarynda, ulag enjamlarynda we ş.m. götermek, mehaniki önümleri goldamak üçin giňden ulanylýar.
  göteriji tigir ýönekeý gurluşly we amatly ulanmak bilen möhüm göteriji guraldyr.Tigiriň, polat ýüpüň we ýokary agramly ýükleriň ugruny üýtgedip biler, esasanam şemal aýnasy, mast we beýleki göteriji enjamlar bilen birleşdirilen tigir.Gurluşykda gurnamakda giňden ulanylýar.Onuň standarty 0.03-200T we tigirler ondan ýokary däl.Göteriş gurallarymyzda çeňňekler, zynjyr halkalary, göteriji halka, el şöhlesi bar.Islegiňize görä saýlap bilersiňiz.

12345Indiki>>> Sahypa 1/5