DFM 1ton 2ton Professional dik bahar göteriji gysgyç gorizontal turba göteriji gysgyç

Gysga düşündiriş:

1. Programma: polat plastinanyň we beýleki önümleriň keseligine ýa-da dikligine göterilmegi.
2. Material: Pes uglerod polat garyndysy gaty gowy ýasalýar, ýük has agyr.
3. H polat we I, L, T polat tersine öwrülmek üçin iň amatly.
4. rangeükleme aralygy: 0-10 tonna.
5. Synag üçin bir gysgyç ulanylýar, götermek üçin bir bölek maslahat berilýär, keseligine götermek üçin deňagramlylyk şöhlesi gerek.
6. loadüklenen obýekt işledilende hiç zada degmez, artykmaç ýüklemek gadagandyr.
7. Synag ýüki iş ýüküniň 2 essesidir
8. Çydamly, aňsat işlemek.
9.Gaplamak: paletdäki karton bilen
9. Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 30 günüň içinde


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleri görkeziň

CD 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (1)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (2)

Aýratynlyklary

Model

WLL

jübüt üçin (tonna)

Eňegiň açylmagy

(mm)

Agramy

(kg)

DFM1

1.0

0-15

2.9

DFM2

2.0

0-20

5.8

DFM3

3.0

0-30

9.7

DFM5

5.0

15-45

17.0

DFM10

10.0

0-80

27.3

Beýleki modeller

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (11)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (3)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (1)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (6)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (4)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (5)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (7)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (9)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (8)

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.
2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.
3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.
4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.
5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň