CDH 1ton 2ton Professional dik bahar göteriji gysgyç gorizontal turba göteriji gysgyç

Gysga düşündiriş:

1. Ulanyş: berk plastinka götermek üçin
2.2.Rangeükleme aralygy: 0-dan 8-e çenli.
3.Bu pes uglerodly ýokary hilli garyndy polatdan öndürilýär
4. Bahalandyrylan ýüküň we götermek amallarynyň birini barlamak ýa-da ikisiniň ulanylmagyny goldamak.
5. Diňe bir polat plastinkany asyň, bahary dartmak üçin gulplama tutawajy bolmaly.Loadük ýatyrylanda gulplama tutawajy aşak bolmaly.Springaz gowşandan soň gysgyç we polat plastinka aýrylyp bilner.
6.Sest ýük 2 gezek iň köp, iş ýükidir.
7. Ulanmak üçin artykmaç ýüklemäň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleri görkeziň

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (10)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (2)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (12)

Aýratynlyklary

Model

WLL

jübüt üçin (tonna)

Eňegiň açylmagy

(mm)

Agramy

(kg)

CDH0.8

0.8

0-16

2.8

CDH1

1.0

0-22

3.6

CDH2

2.0

0-30

5.5

CDH3.2

3.2

0-40

10

CDH5

5.0

0-50

17

CDH8

8.0

0-60

26

CDH10

10.0

0-90

32

CDH12

12.0

25-90

48

CDH16

16.0

60-125

80

Beýleki modeller

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (11)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (3)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (1)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (6)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (4)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (5)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (7)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (9)

CDH 1ton 2ton Professional vertical spring plate lifting clamp horizontal pipe lifting clamp (8)

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.
2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.
3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.
4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.
5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň