1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Kabel Güýçlendiriji eli gysgyçly sim simli ýüp

Gysga düşündiriş:

Simli ýüp berkidiji / Simli gysgyç çekiji çyzykly gurluşykda kabel liniýasyny dartmak üçin ulanylýar.Elektrik togy, gämi gurluşygy, transport, gurluşyk, magdançylyk, telekommunikasiýa, pudak enjamlaryny oturtmak we ownuk zatlary götermek we çekmek ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.
Kiçijik iş ýerlerinde ýa-da meýdan işlerinde, beýiklikdäki amallarda we dürli burçlaryň çekilmeginde has ýokarydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nyşan

Esasy korpus ýokary intensiwlikli garyndy polatdan, zynjyr ýörite ýokary güýçli garyndy polatdan ýasalýar.
Dizaýn we ulanmak nukdaýnazaryndan bu aýratynlyklara eýedir, ulanmaga amatly, ygtybarly we ygtybarly, ykjam gurluş, özüne çekiji görnüş, saklamak üçin ýönekeý, çydamly, ýokary netijelilik, kiçi göwrüm, ýeňil agram we götermek üçin amatly we ş.m.

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller03

Aýratynlyklary

Model

HRP10

HRP15

HRP20

Kuwwat (kg)

1000

1500

2000-nji ýyl

Iň ýokary göteriji (mm)

1210

1400

1400

Çeňňekleriň arasyndaky aralyk (mm)

410

480

480

Simli ýüp (mm)

5

5

6

Sim ýüpüniň uzynlygy (mm)

2300

2300

2300

Arassa agramy (kg)

3.2

4.2

4.3

Paket (sm)

43x12x8.5 / sany

45.5x39.5x19.5 / 6 sany

48x12.5x9 / sany

50.5x42x21 / 6 sany

48x12.5x9 / sany

50.5x42x21 / 6 sany

Suratlar

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller02

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller04

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller05

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller06

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller07

Beýleki modeller

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller08

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller09

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller01

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller10

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller11

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller12

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller13

1t 2t 3t 4t Mini Ratchet Cable Tightener hand puller winch Wire Rope ratchet puller14

Giriş

Lighteňil agram, kiçi göwrüm we ykjam öwrülişik
Könelmegine we ýyrtylmagyna, poslama garşy durup bilýär
Süýşmek, harytlaryň ýüzüni goramak kyn
Lighteňil işçi güýji bilen işlemek üçin amatly

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.
2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.
3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.
4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.
5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň