Agyr ýükli goşa gyrkyjy Swivel sim ýüpi pleýli blok

Gysga düşündiriş:

Kasna amatly we ýönekeý gurluşly möhüm göteriji gural.ulanyjynyň islegine görä önümçiligiň modeli 0,3-den 320T aralygyndadyr.
Pulleý blok ammar awtoulag önümçiliginde, guýma enjamlarynda, transport enjamlarynda we ş.m. götermek, mehaniki önümleri goldamak üçin giňden ulanylýar.
göteriji tigir ýönekeý gurluşly we amatly ulanmak bilen möhüm göteriji guraldyr.Tigiriň, polat ýüpüň we ýokary agramly ýükleriň ugruny üýtgedip biler, esasanam şemal aýnasy, mast we beýleki göteriji enjamlar bilen birleşdirilen tigir.Gurluşykda gurnamakda giňden ulanylýar.Onuň standarty 0.03-200T we tigirler ondan ýokary däl.Göteriş gurallarymyzda çeňňekler, zynjyr halkalary, göteriji halka, el şöhlesi bar.Islegiňize görä saýlap bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Hook” -yň esasy aýratynlyklary:

1. qualityokary hilli materiallar: umumy beden ýokary hilli polatdan ýasalýar.
2. Çeňňek: kasna üçin ýörite ýasalan çeňňek. Çeňňek has ýokary göterijilikli tegelek polatdan ýasalýar.Artykmaç ýüklemek aňsat däl bolsa, ätiýaçlandyryş enjamlary bilen hem gurulýar.
3. Lifany götermek: qualityokary hilli polatdan ýasalýar, çukur dizaýny ýerliklidir.Surfaceerüsti örtük bilen bejermek, ýüpe zyýan bermez we güýç ýitgisini azaldar.
4. qualityokary hilli ugrukdyryjy tigir: gradeokary derejeli garyndy polady kabul edýär we çydamly we ýokary güýçli gyzgyn söndürmek bilen takyk ýasalýar.
5. Tigir bloky dürli ownuk kranlarda asylyp ýa-da diapazonda berkidilip bilner.

Pulleý blokyny açyň

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (7)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (12)

Pulleý blokyny ýapyň

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (10)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (9)

Suratlar

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (6)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (11)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (1)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (8)

Beýleki görnüşleri

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (2)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (3)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (4)

Heavy Duty Double Sheave Snatch Swivel Wire Rope Pulley block (5)

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.
2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.
3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.
4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.
5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň