Professional 1 tonna 2 tonna Truss el bilen sahna zynjyryny ýokarlandyryň

Gysga düşündiriş:

El bilen basgançak zynjyryny götermek, ýörite öwrülişik ýa-da umumy göteriş amallary üçin ýörite işlenip düzülendir.meselem, sahna stereo, yşyklandyryş, şou banner, kampaniýa işjeňligi we amaly gaty giň bolan polat çarçuwada.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

● Dişli hereketlendiriji ulgamy, hereketlendirijini goramak üçin artykmaç ýükleme klawişine esaslanýar, zeper ýetmez.
Lower upperokarky aşaky çeňňek enjamy gyzgyn polatdan ýasalan polat materialdan ýasalýar, ýokary güýji, howpsuzlyk koeffisiýenti dört esse.Içindäki aşaky çeňňek, 360 gradus aýlanmaga garşy top göteriji bilen ulanylýar, agyr harytlary götereniňizde howp döremez we ýokary göterilişiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin howpsuzlyk berkitmesi bilen zynjyr bolmaz.
Ain Zynjyr 80 derejeli we polatdan ýasalan polat materialdan ýasalýar we şol wagt howpsuzlygy üpjün edilýär.
Housingaşaýyş jaýy we enjam enjamlary mat gara poroşok bilen doly bejerilýär.

El bilen zynjyr götermek 1 tonna 2 tonna

360 derejeli el zynjyrynyň göterilmegi tersine görnüş bolup, sahna we teatr enjamlaryny dolandyrmak üçin ýörite derejeli komponentler bilen gurlup, gürleýjileriň, yşyklandyryş ulgamlarynyň, sahna toplumlarynyň, sahnalaryň we ş.m. ygtybarly we takyk ýerleşmegini üpjün edýär.
Göwrümi: 1/2 tonna
Boýy götermek: 3/6 / 9M

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (1)

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (2)

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (4)

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (3)

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (6)

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (7)

Kämilleşdirilen önümler üçin basgançakly zynjyr göteriji, has amatly, kiçi göwrümli, ýeňil agramly, bazara ýakyn, awtomatiki goşa tormozly 360 dereje aýlawly çeňňek, synag ýüküniň bahalandyrylan ýük göterijisiniň 150% -ine çenli, 400 gradusdan gowrak ownuk duz sepmek kuwwatynyň 200 gradusa çenli temperaturasy, artykmaç ýük göteriji gorag enjamy, Sahna zynjyrymyzy ýokarlandyrmak içerki we daşarky bazarlarda satylýar, giňden ulanylýar, el bilen götermek aňsat agyr enjamlar, ulanylyp bilner senagat, oba hojalygy gurluşygy, magdançylyk we beýleki enjamlary oturtmak, ýük götermek, ulag bilen işlemek, esasanam açyk we elektrik energiýasy bilen işlemek üçin.

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (8)

Beýleki modeller

Professional 1 ton 2 ton Truss Manual Stage Chain Hoist (5)

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.
2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.
3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.
4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.
5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris, şeýle hem OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň