220V göteriji enjamlar elektrik swing güýmenje basgançagy truss motor zynjyryny ýokarlandyrmak

Gysga düşündiriş:

Iki tormoz ulgamy bilen elektrik basgançagy Truss motor göteriji zynjyry ýokarlandyrmak

1. Umumylyk: 220-480V, 3 fazaly güýç üçin amatly.
2. Özüňiziň ýeňil agramyňyz: poladyň daşky derisini uzadyň
3. Effekti ulanmak: bäş deşikli göteriji zynjyr tigir göterilende deňagramlylygy üpjün edýär
4. Ygtybarlylyk: artykmaç ýüklemekden goraýan debriya with bilen enjamlaşdyryň, işleýjini we önümi artykmaç ýüklenende zyýandan gorap biler.
5. Howpsuzlyk: ömürboýy tehniki hyzmat, degişli esbaplar we tehniki goldaw
6. Aýratyn hem dik we ters ýagdaýda işleýär we işleýär.
7.Epoksi gara poroşok bilen örtülen şassi, poslama garşy we inçe gazyk we mehaniki dizaýn bilen görkezilýär
8.Haplar, 360 gradus çişmäge mümkinçilik berýän we ýüküň dogry berkidilmegini üpjün etmek üçin howpsuzlyk berkitmesi bilen enjamlaşdyrylan ýylylyk bilen işleýän ýokary dykyz polatdan ýasalýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Debriyaj: göterijini, operatory, gurluşy artykmaç ýüklere zeper ýetirmekden goraýar.
2. Artykmaç ýükden goramak bilen: Artykmaç ýük göterilmeginiň öňüni almak üçin döredildi.Howply ýükleriň göterilmeginiň öňüni alýar.
3. Poslama garşy goramak üçin sink bilen örtülen ýük zynjyry.Meýletin gara reňk bar.
4. Pes woltly dolandyryş: 24 we 48 wolt islege bagly däl.
5. Alýumin jaýy, ýeňil.Pes görünmek üçin gara güýçli örtükli guty.
6. 5 dişli göteriji zynjyr tigir
7. Iki gezek tormoz: Mehaniki tormoz bilen

Aýratynlyklary

Önümiň ady Terslik basgançagy
Zynjyr götermek Galvanizli G80
Suw geçirmeýän IP55
Iň ýokary kuwwat 1 / 2T
Arza Truss ýa-da çyzyk massiwini galdyryň
Uçuş korpusynyň ululygy 62 * 43 * 62 sm
Kepillik 12 aý
Naprýa .eniýe 220V / 380V / 415V / 440V 3 Faza

Önümler görkezilýär

220V lifting equipment electric swing entertainment stage truss motor chain hoist (2)

Arza

220V lifting equipment electric swing entertainment stage truss motor chain hoist (1)Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.

2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.

3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.

4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.

5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň