Agyr poliester 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg çybyk guşak kemerlerini daňýar

Gysga düşündiriş:

Neýlon torbasy kemerli galstuk daňylýan gaýyş, ýük daşaýarka, üýtgedilende ýa-da süýşürilende ýükleri daňmak üçin ulanylýar.
Ratçet baglaň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

1. Reňki: Gök, sary, mämişi ýa-da zerurlyk
2. BS: 800kg-10000KG
3. Gaýyş materialy: poliester, neýlon, polipropilen, poli-amid, PP, PE ...
4. Giňligi: 25MM - 100MM
5. Uzynlygy: 25ft, 27ft, 30ft, 6m, 8m, 8.2m, 9m, 10m
6. Çeňňek: degişlilikde goşa çeňňek (ýa-da dyrnak çeňňek ýa-da tekiz çeňňek) bilen ýa-da sazlaň
7. Şahadatnama: EN12195-2 laýyklykda TUV, GS, ISO 9001
8. Bellik: OEM sargytlary kabul ederliklidir
9. Gaplamak: 800KG-10T plastik tutawaçly ýük göteriji gaýyş üçin karton, palet.
10. Gelip çykan ýeri: Zhejiang, Hytaý (materik)
11. Önümçilik gurşun wagty: 800KG-10T plastmassa tutawaçly ýük gaýyş kemeri sargyt edilenden 25 günüň içinde.
12. Üns beriň: Poliester webine suw, ýaglar, ýaglar we himiki maddalaryň köpüsi täsir etmeýär, ýöne güýçli aşgarlar bilen aragatnaşygyň öňüni almaly.

Ulagda ýük awtoulagynda ýa-da tirkegdäki ýükleri çäklendirmek üçin ulanylýar.
Adaty we agyr enjamlaryň dürli görnüşleri bar.
Üns beriň: götermek üçin ýük kirpikleri ulanylmaly däldir.

Çeňňek urmagyň esasy artykmaçlyklary

1. logoörite logo ýa-da dizaýn.
2. Dartyş enjamyny ulanyp, çäklendirmäni ýükläň (ratchet)
3. Daşaýarka ýüklere täsirli we ygtybarly gözegçilik
4. Örän çalt we täsirli baglanyşyk we ýüküň boşadylmagy şeýlelik bilen wagt tygşytlaýar.
5. Baglanan ýüküň zyýany ýok.

Aýratynlyklary

“Ratchet Tie Down” -yň ululygy 25MM-100MM
“Ratchet Tie Down” -yň güýjüni döwmek 800KG-10000KG
Ratçetiň daňylmagynyň uzynlygy 4M-den 15M çenli

Önümler görkezilýär

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (1)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (2)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (3)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (9)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (11)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (10)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (4)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (5)

Arza

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (7)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (8)

Heavy duty Polyester Retractable 2000kg 3000kg 4000kg 5000kg ratchet tie down belt straps (6)

DUNDURYŞ

1.Güýçler haryt göterilende ýiti guralyň zyýanyndan gaça durmalydyr.
2. Howpdan gaça durmak üçin panjara bir zat goýmaň.
3. Hiç haçan zeper ýa-da kemçilik bilen çyzgy ulanmaň.
4. Süýşüň düwünini baglamak ýa-da düwün bilen baglanyşdyrmak gadagan.Sapançany dogry birleşdiriji bölek bilen baglanyşdyrmaly.
5. Diňe düşnükli kesgitleýişleri ulanyp bilersiňiz.
6. Ulanylmazdan ozal, iş ýüküniň çägini, uzynlygyny we iş ýagdaýyny barlaň.
7. Gaýyş kemerini götermek üçin ulanmaň.

Hyzmatlarymyz

1. Müşderi
Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryna sarpa goýýarys we düşünmäge synanyşýarys we olar bilen uzak möhletli hünär gatnaşyklaryny gurmaga synanyşýarys.Her bir müşderiniň kanagatlanmagy biziň esasy maksadymyz we işimizi alyp barmak üçin itergi.
2. Adamlar
Topar bolup işleýäris we birek-birege hormat goýýarys.Güýçli, başarnykly we bilimli toparymyz iň uly baýlyk we işiň aýrylmaz bölegi hökmünde baha berilýär.
3. Haryt
Önümlerimiz ýokary hilli standartlara laýyk gelýär we öndürijiler tarapyndan elmydama laýyklyk şahadatnamasy bilen gelýär.
4. öndürijilik
Müşderimize we adamlara ýokary hilli hyzmatlary bermek we adamlara dogruçyllyk bilen çemeleşmegi öz içine alýan ýokary öndürijilik we kanagatlanma gazanmagy maksat edinýäris.
5. Mugt nusga we OEM hyzmaty
Size mugt nusgalar berip bileris we OEM hyzmatymyz bar, logotipiňizi bellige goýup bileris we web sahypasynda zerur maglumatlary hem goýup bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň